Siin lehel on kiire ülevaate jaoks märksõnadeks kärbitud ERE programm.

Kui soovid pisut süveneda, leiad õige valimisprogrammi siit:

ERE Valimisprogramm

 

Eesti uus „Suur Lugu“ – Nutikas maheriik Eesti.

 

Elurikkuse Erakond arendab Eesti elu järgmistel olulistel arengusuundadel:

  1. Taastav majandus;
  2. Kaasaegne ja rikastav haridus;
  3. Alt üles toimiv tõhus riik;
  4. Kogukondlikkus ehk hajus riik;
  5. Kõikehõlmav julgeolek.

I Taastav majandus

ERE peab ainuvõimalikuks keskkonda säästvat, eluslooduse liigirikkuse säilitamisele ja taastamisele üles ehitatud elu- ja majandustegevust “sinist majandust”. 

 

Eesmärgid ja tegevused majanduskeskkonna arendamisel

UUS MAJANDUS ON SININE MAJANDUS

JÄTKUSUUTLIK RESSURSIKASUTUS

RESSURSSE SÄÄSTEV PLANEERIMINE

MAHE MAJANDUS

TEADUSLIKU JA PÄRANDIPÕHISE ÜHENDAMINE

VÄIKEETTEVÕTLUS

Eesmärgid ja tegevused põllumajanduses ning toiduainetööstuses

KESKKONNASÄÄSTLIK PÕLLUMAJANDUS

KOHALIK ETTEVÕTLUS PRIORITEEDIKS

ELURIKKUSE SÄILITAMINE JA TAASTAMINE

Eesmärgid ja tegevused metsanduses ning puidutööstuses

RIIGIMETSA MITMEKESISED FUNKTSIOONID

SÄÄSTLIK RESSURSIKASUTUS

RAIEMAHTUDE VÄHENDAMINE

RUUMILINE PLANEERIMINE

KAITSEMETSAD

RAIERAHU

METSATEHINGUD AUSAKS

PUIDUTÖÖSTUSE KASUMLIKKUSE TÕSTMINE

Eesmärgid ja tegevused energeetikas ja transpordis

TARISTU SUURPROJEKTID

KIIRENDAME PÕLEVKIVIENERGEETIKAST VÄLJUMIST

TAASTUVENERGEETIKA UUED LOODUSSÕBRALIKUD LAHENDUSED

OPTIMEERITUD ÜHISTRANSPORT

PAINDLIK TRANSPORT MAAPIIRKONDADES

Eesmärgid ja tegevused turismis

PANUSTAME LOODUSTURISMILE

HOIAME LOODUST

OHJELDAME LINNUJAHTI KUI TURISMI ALALIIKI

II Kaasaegne ja rikastav haridus

Meie eesmärgiks on paindlik haridusmudel, mis toetab õppijate isikupäraseid andeid ning võimaldab üldhariduskooli põhiainetes leida õppijale sobiv läbimise tempo õppekava läbimiseks. 

 

Eesmärgid ja tegevused hariduse- ja kultuurivaldkonnas

HARIDUSLIK JULGEOLEK

KOOLIJUHTIMISE DEPOLITISEERIMINE

TERVED JA SELTSIVAD LAPSED

MOTIVEERIV ÕPIKESKKOND

RÕÕMSAD JA PÜHENDUNUD ÕPETAJAD

ELUKESTEV ÕPE, JÕUKOHANE ÕPE

KÕRGHARIDUSE VÄÄRTUSTAMINE

TEADUSRIIK EESTI

LOODUSRESSURSSIDE SÄÄSTLIKULE KASUTAMISELE SUUNATUD TEADUS

PIIRIDETA TEADUS

LEIUTAJAPALK

EESTI KEELE MITMEKESISUSE SÄILITAMINE

ELURIKAS KULTUUR

LOODUSLIKE PÜHAPAIKADE KAITSE

DIGILOOME

III Alt üles toimiv tõhus riik

Kogukonnad ja linnalised asumid otsustavad oma tasandi asju, kohalikud omavalitsused otsustavad oluliselt rohkem kui täna ja keskvõim teeb ainult üleriigilisi otsuseid. Inimesed osalevad riigijuhtimises ja seadusloomes referendumite ja rahvaalgatuste kaudu.

 

Eesmärgid ja tegevused riigikorralduses

RAHVAALGATUS

ERAKONNASEADUSE MUUTMINE

VALIMISSEADUSE MUUTMINE

VÄHEM SEADUSI

AMETKONDADE DEPOLITISEERIMINE

BÜROKRAATIA VÄHENDAMINE

OMAVALITSUSTE JÕUSTAMINE

SÕNAVABADUSE TAGAMINE

 

IV- Kogukondlikkus ehk hajus riik

ERE edendab otsedemokraatiat nii, et rahvas saaks osaleda laiapõhjalist konsensust vajavates Riigikogu ja kohalike volikogude otsustes. 

Eesmärgid ja tegevused kogukondade jõustamisel

KOGUKONDADE JÕUSTAMINE

KOGUKONDADE NÕUSOLEK

KOGUKONNAMAA PROGRAMM

KOGUKONNAETTEVÕTLUSE EDENDAMINE

KOGUKONNAKOOLIDE VÕRGUSTIK

VANAD KOOLIMAJAD KASUTUSSE

PÕLISKEELED JA PÄRANDKULTUUR AU SISSE

KOGUKONNAINNOVATSIOONI PROGRAMM

V Kõikehõlmav julgeolek

Kodanikul on julge elada riigis, kus toimivad hästi korraldatud arstiabi, hajutatud energiavõrgud, läbimõeldud toidu- ja veejulgeolek ning keskkonnakaitse.

 

Eesmärgid ja tegevused tervishoius

ARSTIABI RAHASTAMINE

HAIGEKASSA REFORM

TERVE ELUKAARE TOETAMINE

RAHVA TERVISE KAITSE

TERVISEANDMETE HALDAMINE JA JUHTIMINE

Eesmärgid ja tegevused sotsiaalvaldkonnas

ABIPAKKUJATE JA ABIVAJAJATE KOKKUVIIMINE

ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TOETAMINE

VANUS POLE TAKISTUS

TEOKA ELU VÄÄRIKAS LÕPUOSA

Eesmärgid ja tegevused riigikaitses

VIIME ELANIKKONNA KAITSE SÜSTEEMI ELLU

STRATEEGILINE RESERV JA SELLE HAJUTAMINE

KOOSTÖÖ LIITLASTEGA JA RAHVUSLIK ARMEE

INTERNET KUI INIMÕIGUS

KÜBERKAITSE PÕHIMÕTTED

Eesmärgid ja tegevused keskkonna- ja looduskaitses

KLIIMAMUUTUSTEGA TEGELEMINE

METSA LOODUSKAITSE

LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE DETSENTRALISEERIMINE

JÄRELVALVE LOODUSHOIUS

PÄRANDKOOSLUSTE HOOLDAMINE

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee

KES ME OLEME

Elurikkuse Erakond
5 põhipunkti
Eesti arengusuunad
Uudised
Meediale
Kontakt