634 VAL RAJASAAR

634 VAL RAJASAAR

Loodushariduse edendaja

Mida?

Töötades Harku Vallavolikogus kümnendat aastat, olen näinud, et kohalik omavalitsus koostöös kogukonnaga suudab teha kõike nii, et kohalikel inimestel oleks oma kodus hea elada. Olen Harku vallas näinud, kuidas KOV suudab hoida kinni oma üld- ja teemaplaneeringuist viimse täpsusega: see on täiesti võimalik. Harku vald osaleb Euroopa rohevõrgustiku uuringus näidisalana nelja riigi hulgas. Harku vallas vallas toimub üle-Euroopaline nahkhiirte elu- ja talvituspaikade taastamise projekt. Harku valla üldplaneeringut on toodud näidiseks rohevõrgustiku planeeringutele üleilmselt (näiteks Jaapani spetsialistid käisid hiljuti seda tööd vaatamas oma samalaadsete alles algavate uuringute kavandamisel)… Näen, et kohalikul tasandil on võimalik teha kõik õigesti: lõpetatakse mõttetuid detailplaneeringuid, ei algatata uusi valedes kohtades, tellitakse teadusuuringuid looduskaitseala vajaduse täpsustamiseks olukorras, kus riigil ei ole selleks eelarves vahendeid jne. See on hea tunne, et nii saab ja seda teeb volikogu kolleegiumina sõltumata parteilisest kuuluvusest.

Põhimõtteliselt toetavad ka seadused seda, et valla või linna üldplaneering ning sellele lisanduvad teemaplaneeringud on ülimuslikud, millest tuleb lähtuda nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Samas näen, et riiklikul tasandil, vaatamata deklaratiivsetele seadustele, toimub ikkagi midagi muud. Riigiametid ei pööra tähelepanu kohalike üldplaneeringutega seatud piirangutele. Lageraietele antakse metsateatis vaatamata sellele, et üldplaneeringus on selline metsamajandamise viis keelatud ja soovitatud teist. Hiiemetsad ja pühapaigad kanti küll korraks nii Maa-ameti kui Metsaregistri kaardirakendustesse, kuid eemaldati sealt üsna kiirelt. Ehitusseaduse muudatus jättis hiljuti kohalike omavalitsuste volikogud ilma õigusest detailplaneeringuid kehtestada jne.

Kuidas?

Vaja on viia riigi tasandi toimimine kooskõlla kohalike kogukondade poolt otsustatud ruumiliste arengute plaanidega nii, et riigiametid saaksid ja oleksid kohustatud järgima kohalikke üld- ja teemaplaneeringuid. Vaja on muuta Ehitusseadust nii, et kohalik volikogu võiks taas,(nagu varem oli, seaduslikult lisaks detailplaneeringu algatamisele ja vastuvõtmisele ka kehtestamise otsust arutada (see viimane ja olulisim samm on uues seaduse paraku nüüd jäetud ainult vallavalitsuse otsustada ja volikogu enam ei tohi). On vaja aidata segastes oludes segaseks läinud seadused ja nende rakendusmäärused tagasi üldiste põhimõtete järele toimivaiks.

Vaja on järele aidata infosüsteeme, et kohalike omavalitsuste üldplaneeringud kajastuksid riigiametite töölaudadel nii, et sealt oleks näha kohalike üld- ja teemaplaneeringute sisu ja piirangud, et KOV ruumiliste arengute üksikasjad oleksid kõigis üksikasjus näha ka riigiasutustele. Vaja on saavutada see, et seaduseandja viiks nii seadused kui ka määrused ja tegevusjuhised oma ametites kooskõlla tegelikkusega, mille aluseks on kohalike kogukondade otsused, kohalike omavalitsuste kehtestatud üldplaneeringud ning planeeritud tasakaalustatud areng looduse, inimasustuse, transpordi, kultuuripärandi, haridus- ja teadusväärtuste ja kõige muu väärtusliku osas.

Nende tegevuste toel saab innustada kõiki kohalikke omavalitsusi olema enesekindlad ja teaduspõhised, kindlalt kinni oma plaanides, kindlalt hoidma oma ruumilise arengu kehtestatud strateegiat, mitte järele andma välisele survele teha muudatusi oma üldplaneeringus ega rohevõrgustikus, kultuuri- ja väärtuslike maastike teemaplaneeringuis. Üldplaneering ja kõik teised kohalikud planeeringud on need, mille üle otsustab ja mille eest vastutab ainult kohalik omavalitsus üksinda ja mitte keegi teine.

Vaja on muuta olukorda, kus teadlased teevad vabatahtlikult tööd, olgu siis piiritara loodussõbralikumaks muutmisel, raudteede ja maanteede mõjude vähendamisel või ka keskkonnamõjude hindamistel tellitud uuringutes tulemuste lihtsalt arvestamata jätmine (näiteks majanduslike kaalutluste esiplaanile seadmise ettekäändel). Vaja on teha palju, et mõistus ja vastutustunne pääseksid tagasi mõjule. Otsuseid peab tegema rahva poolt valitud kolleegium teaduslikult põhjendatud teadmuse alusel.

Kes?

Olen 50-aastane, tegutsenud kogu oma teadliku elu loodushariduse valdkonnas, samuti kohalike omavalitsuste üldplaneeringute rohevõrgustiku nõustajana ning uuringutes transpordi ja asustuse ning looduse vaheliste konfliktide leevandamise ja lahendamise töödes. Olen neil teemadel esinenud tele- ja raadiosaadetes ning kirjutanud artikleid nii trüki- kui sotsiaalmeedias.

Minu mõistuse sünnipaik on Raplamaa ja Läänemaa piiril Kasari jõe ääres, elupaik olnud Tallinn, ülikooli ajal Tartu ning viimased 20 aastat Harku vald Harju maakonnas. Õppinud olen bioloogiat (Tartu), andragoogikat (TTÜ rahvusvah. programm) ja muuseuminäituste produktsiooni (Helsinki Ülikooli Loodusmuuseum). Olen 27 aastat juhtinud MTÜ-d Studio Viridis Loodusharidus (loodusharidus, muuseumitööd, näitused ja õpperajad, teadusuuringud rohevõrgu ja transpordi-looduse konfliktide lahendamise teemadel) ning 13 aastat selle allasutust Muraste Looduskooli. Olen kolmandat korda valitud Harku Vallavolikogu liikmeks kodanikeühenduste vabalt mõtlejate valimisliidus Harku Liit ning volikogu Planeerimis- ja Keskkonnakomisjoni liige, kus jätkan tööd igal juhul, sest nõnda on valijad otsustanud. Olen kaheksa vabaühenduse liige: külaseltsid, hariduse alased vabaühendused jt., neist mitmes ka juhatuses.

Kandideerin Riigikokku esimest ja tõenäoliselt ka viimast korda. Varem ei saanud ma seda teha, sest seadus ei lubanud töötada korraga nii Riigikogus kui kohalikus volikogus, seega ei olnud mul võimalik isegi kandideerida varem, kuigi korduvalt kutsuti: see oleks olnud ebaaus oma valijate suhtes kohalikus kogukonnas. Nüüd on see võimalik ja teen seda täie teadmisega, et jõuan vajaduse korral mõlemat.

Olen olnud Roheliste erakonna loomise juures ning kaasa rääkinud ka Vabaerakonna algusaastatel. Tean, et nende ja Elurikkuse Erakonna ideed on paljuski sarnased ning minu sõpruskonnas olnud teemaks juba mitukümmend aastat, ikka samade inimestega, kes toetanud kõiki neid kolme. Mõtted on paljuski samad, kuid meetod vajab lihvimist ja loodan väga, et varasemast õpituna see nüüd lõpuks õnnestub. Loodan ka väga kõigi kolme ühesmõtlejate seltskonna koostööle.

Kontakt: val.rajasaar@studioviridis.ee, tel.  5158 379

Facebook:   facebook.com/Val.Rajasaar/   ja facebook.com/StudioViridis/

www.murastelooduskool.ee

www.studioviridis.ee

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee