Eesti vajab head raudteeühendust naabrite ja Euroopaga. 
Kuid millise hinna eest?

Rahvahääletus Rail Balticu raudtee asukoha määramiseks toimub 28.01.-3.02.2019. Rahvahääletusel osalemiseks kliki palun SIIN.

 VEEL POLE HILJA, TULE OTSUSTA ISE!

  1. Kas toetad Rail Balticu rajamist mõnele olemasolevale raudteetrassile?
  2. Kas toetad Rail Balticu rajamist valitsuse planeeritavale trassile?
  3. Kas toetad Rail Balticu projekti elluviimist?
  4. Kas loodusele ja ühiskonnale suurt mõju avaldavate projektide elluviimise peaks otsustama rahvahääletusel?

 VIIME MEIE INIMESTE OTSUSED ELLU!

Kas rahvahääletuseks pole hilja?
Ei. Seni kuni pole reaalselt maid võõrandama hakatud ja ehitama asutud, on kogu projekt ainult paberil ja reaalseid kahjusid pole toimunud. Praegu on veel võimalik ära hoida suuremate kahjude sündimine.

Millised on rahvahääletusega kaasnevad riskid?
Eesti rahva käest pole küsitud mandaati Rail Balticu trassi valikul, seetõttu on keeruline ennustada hääletuse tulemusi. Elurikkuse Erakond võtab enda poliitikaks lähtuda rahvahääletuse tulemustest. Rahval peab olema õigus kaasa rääkida oma maal toimuvate suurte muutuste osas.

Kas me vajame raudteeühendust Euroopaga?
Kindlasti vajame. Kaasaegsed ühendused naaberriikidega on vajalikud, nii inimeste kui kaupade vedudeks. Samavõrd vajame aga häid siseriiklikke ühendusi. Planeeritav Rail Balticu projekt on mõeldud ainult rahvusvahelise ühenduse loomiseks ilma kohalike peatusteta.

Kas Sa tead, kes ja millistele argumentidele tuginedes on teinud otsuse Rail Balticu trassi valikul?
Otsus trassivalikuks on langetatud 2011. aasta maikuus, valitsuse istungil. Samal istungil otsustas valitsus kaaluda teisi trassikoridore lähtuvalt nende sotsiaalmajanduslikest mõjudest. Seni pole seda otsust täidetud. Samuti pole võrdlevalt analüüsitud erinevate trassikoridoride keskkonnamõjusid.

Kas Rail Balticu raudtee rajamine mõnele olemasolevatest trassidest on odavam? Tegelikult ei saa me seda hetkel öelda. Ekspertide hinnangul on keskkonnakahjud ja sotsiaalmajanduslikud kulud sel moel väiksemad. Olemasolevates trassikoridorides kuulub maa riigile ja maid ei peaks riigistama. Raudtee alla jäävatel maastikel on keskkonnamõjud juba toimunud, muutunud on alade hüdroloogiline režiim ning elustik on sellega kohanenud. Samuti on koos raudteega välja kujunenud kohalik asustus.

Millised on riskid Rail Balticu praegusel trassivalikul?
Planeeritava Rail Baltic raudtee rahastuse taotlus põhineb EY tasuvusanalüüsil, mida ei saa lugeda teaduspõhiseks dokumendiks. Eksperdid on näidanud, et selles sisalduvad vead viivad enam kui 4 miljardi Euro suuruse puudujäägini projekti tasuvuses. Neid vigu on tunnistanud ka Rail Baltic Estonia meeskond. See tähendab, et projekti üha kasvavad kulud tuleb kanda Eestil. See raha tuleb kõigi teiste riigieelarveliste tegevuste arvelt.

Kes vastutab?
Ei tea. 

 

KAS OLED KURSIS, ET

Sellise ulatusega raudtee rajamine on Eesti jaoks haruldane juhtum.  
Suurte otsuste langetamine ei saa toimuda uisa-päisa. Kuid tundub, et just nii see on sündinud. Põhimõtteline otsus trassikoridori valikul langetati ühel Vabariigi valitsuse 2011. aasta maikuu kabinetiistungil.

Minister Aaviksoo ettepanekul otsustas valitsus kaaluda erinevate trassivariantide sotsiaalmajanduslikke mõjusid, kuid seda pole senini toimunud. Sellisel pimedal moel sündis otsus, mille kulud Eesti rahvale on aasta-aastalt kordades suurenenud. Kõik see toimub aga tegelikult meie käsutada oleva raha eest.

Selle raha eest, mida Eesti valitsus on omafinantseeringuna valmis panustama uue raudtee sündi, saaks korda teha kõik olemasolevad raudteed ning taastada Haapsalu raudtee. Nii tekib kahtlusi, kellele tegelikult selline rahapaigutus kasulik on.

Samasuguse ametliku entusiasmi ja hüüdlausetega korraldati ka Saaremaa süvasadama ja Koidula piiripunkti ehitus.
Mõlemad objektid pidid avama meile akna läände ning tooma transiidiäri abil õnne meie õuele. Sel korral on ette võetud tunduvalt kallim plaan. Lootusrikaste nägudega ootavad ehitamise algust paljud omavahel põimunud huvidega ettevõtjad ja poliitikud.

Peale majandusliku kasu peame sellise haardega arenduse puhul silmas pidama mõjusid keskkonnale.
Inimtegevuse mõjul on Maa keskkonnaseisund muutunud ebastabiilseks ning inimkonna olemasolu ohustavaks. Lisaks peidab keskkond endas targa ja säästva kasutuse puhul enam kasu kui laastav majandamine. Seetõttu peab looduslike, elurikaste alade kahjustamine olema väga põhjendatud.

Ligikaudsed arvutused näitavad, et planeeritava uue trassi aladel hävib ökosüsteemide hüvesid kümnete miljonite eurode väärtuses, rääkimata hüvedest, mida rahasse pole võimalik arvestada.

Planeeritava trassikoridori rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamised on tehtud erapoolikult ja pinnapealselt. Näiteks pole praeguseni tehniliselt lahendatud Rääma raba 2-kilomeetri pikkune lõik, kus turba kiht on kohati kuni 10 m tüsedune.

Olemasolevas trassikoridoris on aga raudtee rajamisega kaasnevad keskkonna mõjutused ammu ära tehtud. Uute kahjude juurde tekitamine ei ole mõistlik.

Rahvahääletuse puhul saavad kaasa rääkida eksperdid.
Teaduspõhine otsustusprotsess eeldab, et hääletusele pandavad infomaterjalid on koostatud teaduslikke põhimõtteid kasutades.

See tähendab, et kogu dokumentatsioon peab olema avalikustatud ning kontrollitav ning sisaldama arusaadavalt sõltumatute sama valdkonna ekspertide hinnangute võrdlust.

Riigikogu on vastu võtnud otsuse ehitada Rail Baltic raudtee vaatamata kodanikuühenduste ja asjatundjate poolt osutatud vigadele tasuvusanalüüsides.

Olemasolevate trassikoridoride äärde on välja kujunenud asulad, mille transpordivajadusi on raudtee seni aidanud lahendada. Raha puudusel on aga praeguseks Lelle-Pärnu raudteelõigul reisirongide liiklus peatunud. Selle lõigu äärde jäänud kogukonnad on jäetud uute lahenduste leidmisel omapead nagu varem on juhtunud Haapsalu ning Koidula trassiga.

Rahvahääletust on võimalik läbi viia digitaalselt, nagu ka valimistel saame hääletada digitaalselt. Tänapäeval ei pea nii suurt hulka inimesi puudutavad otsused toimuma saladuselooriga varjatult, hallide seintega kabinettide kinniste uste taga.

Elurikkuse Erakond on oma sisemiste otsuste tegemisel katsetanud otsedemokraatlikku rahvahääletust. ERE programmiliste otsuste jaoks kasutatakse Citizen OS nimelist tarkvara, mis toimib nagu alaline üldkogu. Igaühel on võimalik hääletusele panna mõni tema jaoks oluline teema, leida sellele algatusele toetajad, juhtida arutelu ja hääletusena sündinud otsus on aktsepteeritud ühise otsusena.

Otsused sünnivad läbi avatud arutelude, milleks on antud tähtaeg. Kõigil on võimalik esitada oma seisukoht ja kõik kuulatakse ära.

NB!  Elurikkuse erakonnal on valmimas planeerimisseaduse muutmise eelnõu. Tutvu eelnõu seletuskirjaga allolevas failis.

 ERE Seletuskiri planeerimisseadusele

Kas Sa teadsid, et:

1) Praegune Rail Balticu projekt pole sotsiaalmajanduslikult tasuv. Tasuvusanalüüsi on koostanud Euroopa Liit, see sisaldab ligikaudu 4 miljardi euro ulatuses vale- hinnanguid. Seda on tunnistanud ka Rail Baltic Estonia mäeeskond. See tähendab, et kogu projekt on Euroopa toetuse mõttes abikõlbmatu – juhul, kui me peaksime raudtee ehitamiseks raha saama, tuleb see tagasi maksta.

2) Rail Balticu rajamine on meile liialt kallis. Isegi kui Rail Baltic oleks sotsiaalmajanduslikult tasuv, kataks EL toetus maksimaalselt kuni  85% ulatuses abikõlblikest kuludest. Samas pole projektis kajastatud mitmeid suuri kulusid, nagu rongide ostmine, kohalikud peatused, kaubajaamad jne. See tähendab, et kogukulust moodustaks EL toetus maksimaalselt 50%.

3) Rail Balticu rajamine tuleb teiste arenduste arvelt. Seda otsust, et EL toetus peab minema Rail Balticu ehituseks, pole tehtud Euroopa Liidu korraldusel, meie oma ametnikud ja poliitikud on sellise ettepaneku teinud. Nad oleks saanud teha ka teistsuguse ettepaneku. Nagu eespool öeldud, siis EL toetus projekti kogukuludele oleks maksimaalselt 50%, aga kuna projekt pole sotsiaalmajanduslikult tasuv, siis peaksime kogu projekti ise kinni maksma, st kogu toetuse tagasi maksma. Hinnanguliselt peab igaüks meist maksma Rail Balticu ehitamiseks vähemalt 1000.-

4) Rail Baltic ei ole mõeldud siseriiklikuks rongiliikluseks. Projekt ei sisalda kohalikke peatuseid, arvestatud on ainult kaks peatust, Ülemiste ja Pärnu. Kohalike peatuste jaoks pole rahasid planeeritud, kuid kulud peame kõik ühiselt katma.

5) Rail Balticusse pandavate rahade eest saaks Eestis kõik raudteed korda teha ja panna neil rongid 160 km/h kiirusega liikuma. See viiks maanteedelt autosid vähemaks ja väheneks keskkonnasaaste. Ühe projekti arendamine teiste arvelt sellist efekti ei too, eeskätt kuna RB-l pole kohalikke peatuseid ning seni rongiga liikunud inimesed peavad ümber orienteeruma isiklikele sõiduautodele.

6) Rail Balticu hooldus nõuab suuri kulusid. Kogu Eesti praegune raudteetaristu vajab aastas hoolduskuludeks 27 miljonit Eurot, millest Eesti on suutnud leida 22 miljonit. Rail Baltic üksi vajab tulevikus 54 miljonit eurot. Üks raudtee hakkab vajama rohkem toetust kui kõik ülejäänud raudteed kokku.

7) Raudteehoolduse kulud peaks tulema kasutustasudest, kuid keegi pole suutnud veenvalt näidata, milliste kaupade veoks seda raudteed vaja on. EU hinnangul peaks suurim osa kaupadest tulema Venemaalt, seega Rail Balticu projekt ei vähendaks, vaid suurendaks meie sõltuvust Venemaast. Venemaal on lühemad kaubateed Euroopasse olemas ka ilma Rail Balticuta.

8) Rail Balticu rajamisega tekitatakse ulatuslik keskkonnakahju. Praegu pole näidatud lahendusi, kuidas ehitatakse raudtee läbi Männiku ja Rääma rabade. Olulised mõjud elustikule on projekti keskkonnamõjude hinnangus jäetud arvestamata. Kogu projekti tagajärjeks on kasvuhoonegaaside emissiooni suurenemine mõjutatud aladel muutuva hüdroloogilise režiimi tõttu. Kuna meie elekter tuleb põlevkivist, siis elektriraudtee ei too leevendust ka selles osas.

9) Võrdlevalt ja samaväärselt pole analüüsitud raudtee rajamise võimalusi olemasolevat, näiteks Tallinn-Pärnu trassi renoveerides. Ekspertide pakutud lahenduste kohaselt on see võimalik, kurvide laugemaks muutmise läbi saaks trassi lühemaks kui praegune projekt ja sealjuures pole vaja kellegi elamisi lõhkuda. Rong läbiks endiselt asulaid, mis on kujunenud koos raudteega ja kus peatused on olemas.

10) Kogu projekti on aetud valetades, olulisi dokumente üldsuse eest varjates, vastutust hajutades, pole teada kes ja miks otsuseid on langetanud ja kes kogu selle projekti eest tegelikult vastutab. Kriitilisi küsimusi küsinud inimesi ähvardatakse ja takistatakse nende tegevust. Selliselt korraldati ka Saaremaa süvasadama ja Koidula piiripunkti ehitusi, argumendid olid samad, aga Rail Balticu kulud tuleks kordades suuremad. Tulusid pole aga mitte kusagilt näha.

Faktikogu on koostanud ökoloogia doktor, Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur.

Tutvu Rail Balticu meediakajastusega allolevatelt linkidelt:

 

 

Ametlik Rail Balticu lehekülg:
https://rbestonia.ee/

Rail Balticu kriitikute lehekülg:
http://avalikultrailbalticust.ee/framework/index.php?id=1#Delfis

Artiklid meedias:
http://www.delfi.ee/teemalehed/rail-baltic
https://www.postimees.ee/search?query=Rail+balticÜks

 

Delfi pikem eriprojekt:
http://longread.delfi.ee/artiklid/trass?id=77641668

 

Bioloog Mart Jüssi: viimased 300 aastat näitab, et loodusressursside kasutamisel on inimesed alati teadmistest ette tormanud. “Seda tehakse usus, et loodus kannatab selle välja ja pöördumatuid kahjustusi ei teki. Samas on need 300 aastat näidanud, et inimene on võimeline küttima mitmeid liike väljasuremiseni.”
https://www.ohtuleht.ee/913251/bioloog-vaalalised-on-valjasuremise-kursil-seda-enam-on-kommertspuugi-otsus-kummastav

Kauksi Ülle: “Teised ütlesid, et ei taha Rail Balticut, sest tahame segisonkimata maad. Kuid president väitis, et noored tahavad paremini elada. Aga kuidas on see “paremini”?”
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/kauksi-ulle-enne-kui-hakata-teisi-suudistama-tuleb-endas-teha-taielik-suurpuhastus?id=84762867
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=34&artid=84857

Mati Kose: “Kodanikena nõuame, et uus raudtee lähtuks Eesti tegelikest vajadustest ega jääks koormama ühiskonda ja tulevikupõlvkondi. Head ja vajalikku ühendust Euroopaga võime saavutada märksa säästlikumalt ja loodust oluliselt vähem kahjustades.”
https://arvamus.postimees.ee/4464987/400-avalik-kiri-valeinfo-pohjal-vastu-voetud-rail-balticu-seadus-tuleb-tuhistadahttps://meieeesti.postimees.ee/6471395/priit-humal-rail-balticut-ei-anta-meile-kingituseks
Rail Baltic ei sobi loodusmaastikku  http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus01_2017.pdf

Mati Kose: “Plaan rajada Rail Balticu raudtee läbi suurte loodusmaastike südame on enam kui ohtlik meie suure kaitseväärtusega ja niigi inimtegevuse surve all kannatavale linnustikule.
https://meieeesti.postimees.ee/6449145/rail-balticu-trass-kulgeb-parnumaal-piki-metsise-elupaiku

Mihkel Kanguri artikkel Postimehes:
https://meieeesti.postimees.ee/6449150/miks-ei-saa-usaldada-uuringuid.

Kauksi Ülle:
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/kauksi-ulle-uurimus-on-jargmine-troll-mida-on-pohjust-karta?i=83995994

https://www.err.ee/868666/rail-balticu-vastaste-hinnangul-touseb-trassi-hind-veelgi

https://meieeesti.postimees.ee/6427124/priit-humal-rail-balticu-pikk-otsetrass

Mart Hiob:
https://ekspress.delfi.ee/arvamus/rail-baltic-kas-teha-ratsionaalne-valik-voi-astuda-hullumaja-eeskotta?id=84599795

https://arvamus.postimees.ee/4464987/400-avalik-kiri-valeinfo-pohjal-vastu-voetud-rail-balticu-seadus-tuleb-tuhistada.

Arvo Järvet, EGS:
https://meieeesti.postimees.ee/6465835/mis-on-valesti-rail-balticu-planeeringutega

https://meieeesti.postimees.ee/6449173/euroopa-komisjon-pole-rail-balticu-tasuvusanaluusi-heaks-kiitnud

https://www.postimees.ee/6460041/rail-baltic-ja-selle-pooldajate-kolm-osavat-suhtekorralduse-nippi

Ahto Kaasik:
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/hiite-kaitsja-ahto-kaasik-rail-balticu-ehitusega-satub-ohtu-700-looduslikku-puhapaika?id=83932751

https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/10/09/rail-balticu-otsetrass-vajab-alternatiivi

https://keskkond.postimees.ee/6150139/suurprojekti-kuulsusetu-lopp-mida-oppida-saaremaa-suvasadamast

https://www.ohtuleht.ee/893434/kas-rail-balticu-kavandajad-unustasid-toesti-ohustatud-metsise

https://www.majandus.ee/intervjuud/rail-balticu-poolt-ja-vastu-kristjan-kaunissaare-ja-endel-oja/.

Mihkel Kangur, Priit Humal:
https://arvamus.postimees.ee/5988667/mihkel-kangur-ja-priit-humal-rail-balticu-raudteeprojekt-muutub-uha-kallimaks

https://novaator.err.ee/838038/teadlane-teab-mitte-minu-tagahoovis-suhtumise-taga-on-reaalsed-mured

https://arvamus.postimees.ee/4480975/mihkel-kangur-mis-arritab-elanikke-uusarenduste-juures-enim?_ga=2.222894303.59909593.1542142137-1958740714.1541782303

https://arvamus.postimees.ee/4448635/avalikult-miks-me-kaebame-rail-balticu-maakonnaplaneeringute-kinnitamise-otsused-kohtusse?_ga=2.222894303.59909593.1542142137-1958740714.1541782303

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/viis-seltsi-klubi-riigikogule-jatke-rail-balticu-lepe-sellisena-ratifitseerimata?id=78608198

https://arvamus.postimees.ee/4101813/mihkel-kangur-kusimus-millele-voiks-osata-iga-riigikogu-liige-enne-haaletust-vastata?_ga=2.255185100.59909593.1542142137-1958740714.1541782303

 

https://arvamus.postimees.ee/4062511/mihkel-kangur-las-teised-kannatavad-tuleviku-nimel?_ga=2.255185100.59909593.1542142137-1958740714.1541782303http://digileht.maaleht.delfi.ee/arvamus/rail-baltic-kui-poder-ei-taha-ule-okodukti-minna?id=76192063

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!