Rainer Kuuba

Sissejuhatuseks ja meeldetuletuseks mõned väljavõtted Eestis kehtivatest seadustest.

Põhiseadus:

  • 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
  • 32. /-/ Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt./-/

Säästva arengu seadus:

  • 2. Looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks on tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.

Metsaseadus:

  • 2 (1) Seaduse eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine,
  • 2 (2) Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaldamise.

Paraku on metsaseaduse edasised sätted ja alamad õigusaktid seadustanud sellise olukorra, et ei täideta ei metsaseaduse ega säästva arengu seaduse eesmärke ning rikutakse põhiseadust.

Ametlikud andmed kinnitavad seda, mida väga paljud meist on juba aastaid oma silmaga näinud ja arvanud:  sellise intensiivsusega raiumist kui viimastel aastatel ei ole Eestis olnud kogu möödunud 100 aasta jooksul, mil meie metsade raiumise kohta on andmeid kogutud ja avaldatud. Loendusandmed näitavad juba metslinnuliikide arvukuse langust. Samuti näitavad arvutused, et metsatöösturid ei saa mingil juhul arvestada samasuguses mahus raiumise jätkamisega, sest keskealisi puistusid ei vanane samas mahus kui vanu metsi eest ära raiutakse. Metsamuldi ja elustikku kahjustavad ka aastaringsed raietööd.

Eesti metsanduse peaprobleemid saab kokku võtta kolme teema alla.

* Viljakamatel muldadel kasvavaid metsi raiutakse liiga palju, mille tõttu kannatab metsaloodus ning ka metsatööstus ja metsaomanikud, sest mida aeg edasi, seda vähem on Eesti metsadest võimalik saada jämedat saepalki ehk kõige kallimat metsamaterjali;

* Inimeste elu- ja puhkepaikade läheduses on lageraiete osakaal juba talumatult suur;

* Metsamaadega hangeldamisega hõlptulu teenimine on liiga lihtne, mille tulemusel rüüstatakse metsi ja makstakse metsamaa müünud omanikele liiga vähe võrreldes nende metsakinnistu tegeliku väärtusega.

Mida teha?

Kõik erakonnad kirjutavad oma programmides metsanduse olulisusest ja metsade tähtsusest ökosüsteemi osana. Kuid erinevalt teistest erakondadest on ERE-l olemas plaan Eesti metsanduse mõistlikumaks muutmiseks nii, et ilma looduslähedaselt metsi majandavate metsaomanike piiramiseta tõmmataks tagasi röövmajandajaid ning tagataks parem elukeskkond nii metsaloomadele ja -lindudele kui metsade läheduses elavatele inimestele.  

I Raiemahtusid tuleb vähendada praegusega võrreldes kaks korda, et tagada metsade ühtlane kasutus.

1) Lageraiet lubavaid vanuseid tuleb tõsta, lageraiet lubavad diameetrid tuleb kaotada ja lageraielangi suuruse ülempiiriks tuleb kehtestada 1 ha.

2) Tuleb alustada sõltumatu metsakorralduse taastamise, metsamajandamiskava järgimise nõude taaskehtestamise ja metsakasutuse ruumilise kavandamise käivitamisega.

II Kevadsuvine raierahu 15. aprillist kuni 15. juulini tuleb kehtestada seadusega kogu metsamaal omandivormist sõltumata.

III Metsamaade vahendajatelt ehk “kährikutelt” tuleb võtta võimalus metsi rüüstates metsaomanike arvelt hõlptulu teenida.

1) Kehtestada pärast kinnistuste ostu raiekeeld 1 aastaks.

2) Rakendada kinnistute müügil piirinaabrite ostueesõigust.

IV Riigi tulundusasutuse RMK omavolitsemine ja huvide konflikt tuleb lõpetada ning riigimetsa majandamine, sh RMK rahastamine, põhjalikult ümber korraldada.

1) Ümber tuleb korraldada RMK rahastamine: riigimetsamaal raiutava puidu müügist saadud tulu peab laekuma riigieelarvesse sarnaselt muu riigivara müügist saadud tulule ja riigimetsa majandamist korraldava asutuse tööd tuleb rahastada riigieelarvest sarnaselt teistele riigiasutustele.

2) Riigimetsade majandamine tuleb muuta selliseks, et riigi ülesandeks on metsade inventeerimine ning metsakasutuse kavandamine ja järelevalve, kuid raielangid tuleb ühekaupa müüa avalikel enampakkumisel.

3) Looduskaitseliste tööde korraldamine ja looduskaitselise taristu haldamine tuleb RMKlt ära võtta ja anda tagasi kaitsealade valitsejatele.

 

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!