Faktikontroll on olnud alati oma valimiste eelses tegevuses poliitikute väljaütlemiste suhtes valvas ning tähelepanujuhtiv, kui faktidesse hakatakse suhtuma liiga loominguliselt. Sel korral on Faktikontrolli pilgu alla sattunud Elurikkuse Erakonna teadaanne asjaolu kohta, et me oleme Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 11.12.2018 otsusega nr 5.1 kehtestatud Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal seadusele vastavuse kontrollimiseks pöördunud õiguskantsleri poole.

Mõningaid fakte:

  • Rahvusringhääling tegutseb oma seaduse alusel ning selle §3 ütleb, et:” … ning lähtub üksnes seaduse nõuetest.”
  • Samuti ütleb Rahvusringhäälingu seadus 6.5:5) Rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud. Eriliselt tuleb poliitilise tasakaalustatuse nõuet järgida Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohalike omavalitsuste volikogude valimiste puhul aktiivse valimisagitatsiooni ajal. Selleks annab Rahvusringhääling Vabariigi Presidendi valimiste puhul võrdsed võimalused kõigile valimistel osalevatele kandidaatidele, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste puhul võrdsed võimalused kõigile valimistel osalevatele erakondadele ja üksikkandidaatidele ning kohalike omavalitsuste valimiste puhul, arvestades valimisliitude ja üksikkandidaatide rohkust, loob võimalikult paljudele terviklikku programmi omavatele valimistel osalevatele jõududele võimalused oma seisukohtade piisavaks selgitamiseks.
  • Riigikogu valimised toimuvad “Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadus” alusel ja see seadus ei sisalda endas mõisteid täisnimekiri, osaline nimekiri. Küll aga sisaldab ta endas mõistet üleriigiline nimekiri.
  • Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 11.12.2018 otsusega nr 5.1 kehtestatud Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal kehtestab: 1. ETV programmis on neli 75-minutilist temaatilist valimissaadet „Valimisstuudio“. Igas väitluses on esindatud erakonnad, kes on üles seadnud täisnimekirja (125 kandidaati).
  • Elurikkuse erakond on esitanud valimistele üleriigilise nimekirja.

Nende faktide taustal leiame, et Elurikkuse erakonda pole Eesti rahvusringhääling kohelnud võrdselt teiste üleriigilise nimekirja esitanud erakondadega. Kuna Rahvusringhäälingu nõukogu poolt vastu võetud otsus on vastuolus kehtiva seadusega, seades piiranguid asjaoludel mida valimisseadus ei kirjelda, on antud otsus kehtestamise hetkest õigustühine. Siinjuures pole oluline, et see määrus on kehtestatud möödunud aastal ja vahepeal on Elurikkuse Erakonna kandidaat Toomas Trapido avaldanud arvamust, et me püüdleme täisnimekirja kokku saamise poole. Samuti pole sisuliselt oluline, mille pärast otsustas Elurikkuse erakond esitada 73 liikmelise valimisnimekirja, senikaua, kuni valijatel kõigis ringkondades on võimalus valida Elurikkuse Erakonna kandidaatide poolt.

 

Kõrge kautsjon ja seaduses mitte kirjeldatud mõiste täisnimekiri on vaid olemasolevate erakondade katse tõkestada uute erakondade teket. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb valdavalt erakondade esindajatest, kes koos riigi poolse rahastusega kindlustavad selliselt oma võimul püsimist. 125 liikmelise valimisnimekirja esitamisel pole mitte mingit majanduslikku mõtet, kuna mitte kellelgi ei õnnestu kunagi võita riigikogu kõiki, 101 kohta, seni on maksimaalselt võidetud 31 kohta.

 

Kuna tegu on seaduse tõlgendamise kohaga, siis selleks pädev isik pole antud juhul mitte Faktikontroll, vaid Õiguskantsler, seetõttu olemegi pöördunud hinnangu saamiseks viimase poole. Otsus: Faktikontrollija ei ole seekord faktidele tuginenud.

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!