Uue postideoloogilise keskkondliku poliitika

“Euroopa Manifest – 10 sammu Euroopa muutmiseks”

 

ERE delegatsioon kohtus aprilli alguses Brüsselis Itaalia Viie tähe liikumise tipp-poliitiku, EP asepresidendi Fabio Massimo Castaldo ja M5S-i Rousseau platvormi vedaja Davide Casaleggioga. M5S-il on plaan moodustada Euroopa Parlamendis täiesti uus, digidemokraatlike keskkonnaliikumiste/parteide saadikurühm. ERE liikmed kinnitasid liitumise manifestiga digitaalsel üldkogul – hääletusel CIOS-is – ning lisaks kinnitati liitumissoovi Euroopa Parlamendis loodava saadikurühmaga, juhul kui ERE kandidaat saab valimistel piisava toetuse.

 

Euroopa Manifest: 10 tõelist sammu Euroopa muutmiseks

  1. Euroopa kodanikele lähemale: osalus- ja otsedemokraatia läbi digidemokraatia

Meie usume, et osalusdemokraatia ja otsedemokraatia vahendeid peab tugevdama. Meil on kohustus tuua Euroopa institutsioonid kodanikele lähemale, muutes need avatumaks, kättesaadavamaks ning keskendudes inimeste tõelistele vajadustele.

  1. Euroopa postideoloogiline muutus: reaalsed tegevused kodanikele hüvanguks tühjade loosungite asemel

Uus liikumine ei paiguta ennast klassikalise parem-vasak poliitilisele skaalale, mida kasutatakse parteide poolt vaid selleks, et varjata oma poliitkate sisutühjust. Uue poliitlise liikumise sihiks on uuendusliku osaluspoliitika kujundamine Euroopa tasandil.

Eesmärgiks on poliitiliste jõudude ühendamine tõeliste muutuste ellukutsumiseks, seista vastu traditsioonilistele parteidele ning välja pakkuda alternatiivi status quo parteisüsteemile.

  1. Aus Euroopa: järeleandmatu võitlus korruptsiooni ja riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastu

Euroopa institutsioonid ei ole sellistele pahedele nagu korruptsioon ja kehv avalik juhtimine immuunsed. Sel põhjusel peame suurendama läbipaistvust ja seisma kvaliteedi eest valitsemise igal tasandil.

Selleks, et nende eesmärkideni jõuda, on vaja: suurendada ligipääsu infole, mis on seotud avalike asutuste töö ja seadusandlike protsessidega, seada sisse kohustuslik läbipaistvuse register kõigile Euroopa asutustele, suurendada Euroopa Parlamendi uurimiskomiteede volitusi, kaitsta vilepuhujaid, kes paljastavad korruptsiooni ja võimu kuritarvitamist.

Tugevdada kõiki protseduure, mis on seotud huvide konflikti vältimisega ning iga EL`i ametniku, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmete ja volinike töö tõhusa läbipaistvusega, pöörates erilist tähelepanu nende varade päritolu selgusele.

 

  1. Euroopa Projekti uus tulevik: koostöö ja austus rahvusliku identiteedi vastu

Euroopa Projekt on taganud sõjajärgsest perioodist tänapäevani rahu ja külluse paljudele riikidele. Viimastel aastatel on mõningad Euroopas tehtud otsused algsest integratsiooni kavatsusest kõrvale kaldunud ning liiga tihti on iseseisvad riigid pidanud tundma valusaid tagajärgi, kus ei teenita mitte ühtse liidu ega iseseisvate riikide, vaid üksikute valitud riikide huve.

Euroopa integratsioon peab jätkuma, kuid seda peab tegema rahvuslikke identiteete kaitstes ning subsidiaarsuse põhimõt täielikult rakendades. Tuleb tagada, et Euroopas tuuakse otsuste vastuvõtmine kodanikele tõepoolest võimalikult lähedale ning ennetatakse bürokraatiat. Poliitiliste otsuste tegemine peab lähtuma kõigi Euroopa kodanike heaolust.

  1. Euroopa institutsioonide põhjalik reform: Tugev Euroopa Parlament tugevama Euroopa hüvanguks

Me usume, et poliitilisest ummikseisust väljapääsu leidmiseks on Euroopal vaja innovatiivset suunda, mis keskendub uuele lähenemisviisile reformide ja otsustusprotsesside osas ning oleks lähemal kodanike vajadustele. Euroopa institutsioone tuleb põhjalikult reformida, toetudes Euroopa Parlamendile tõelise ja täieliku õigusloomega seotud algatuste lubamisele ning Euroopa Liidu nõukogule, millele antakse võrdsed volitused ja võrdne läbipaistvuse tase Euroopa Parlamendiga.

EL eelarve tuleb selliselt üle vaadata, et ametkondadest, kus toimub raiskamine, tuleb vahendid ümber suunata ning kasutute kulude tegemine lõpetada, nt. Euroopa Parlamendi kolmes asukohas tegutsemise asemel jagada ressursse olulisematele valdkondadele nagu põllumajandus, sotsiaalsektor ja ühtekuuluvuspoliitika.

  1. Kodanike elukvaliteedi parandamine: tervishoid ja keskkonnakaitse

Euroopa peamine prioriteet peab olema kodanike tervis. Me tahame selle olulise valdkonna koordineerivat rolli tugevdada. Rõhutame vajadust Euroopa tugevama ja tõhusama tegutsemise järele, et tulla toime selliste oluliste väljakutsega nagu uimastikaubandus ja meditsiinilise musta turu laienemine elundisiirdamiste valdkonnas.

Keskkonnakaitse on liikumise jaoks oluline eesmärk ning ühtlasi ka üks poliitilise identiteedi alustaladest. Me kaitseme, säilitame ja taastame EL`i looduslikku rikkust, mis Euroopa Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt on tõsises ohus. Seepärast julgustame pidevalt Euroopa Liitu tegema kõik endast oleneva ambitsioonikate eesmärkide seadmiseks ning jõuda siduvate kokkulepeteni kõige silmapaistvamate geopoliitiliste osalejatega, et rakendada piisavaid ühiselt kokku lepitud meetmeid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Arvestame, et konkreetsete tulemuste saavutamiseni meie planeedil viib vaid globaalne lähenemine.

Meie programmi kuuluvad teised põhipunktid on: lihtsustada taastuvenergiale üleminekut, kaitsta elurikkust, keelustada põllumajanduses geenmuundatud organismide kasutamine, keelustada glüfosaadipõhiste pestitsiidide kasutamine, kaitsta õhukvaliteeti, sealhulgas jätkusuutlikult range kontrolli all pidev CO2 vähendamine, tagada puhtale veele juurdepääs põhiõigusena. Meie tugev pühendumine keskkonnale ei tähenda loomulikult liikmesriikide energiasektori eripäradega mittearvestamist ega ka seda, kui oluline on tagada piisavaid meetmeid selleks, et vältida suurte ELi kodanike rühmade ülemääraseid sotsiaalseid kulusid.

Lisaks seisame selle eest, et rakendataks ringmajandust jäätmete likvideerimiseks, sealhulgas  on keskkonna jaoks fundamentaalse tähtsusega toidujäätmete koguse vähendamine parimate saadaolevate tehnoloogiate abil.

  1. Solidaarsus ja kaitse: Uus Euroopa migratsiooni haldamise mudel

Meie sihiks on rändevoogude juhtimise parandamine Euroopa tasandil läbi õiglase vastutuse jaotamise, eesmärgiga tagada asutamislepingutes sätestatud põhimõtte järgimine, et tagada kohustuste õiglane jagamine kõigi EL`i riikide vahel. See on eeltingimuseks Frontexi – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti – rolli ja pädevuse edasiseks tugevdamiseks. Solidaarsus peab käima käsikäes Euroopa Liidu välispiiride kaitsega.

Selle strateegia tugisammasteks saab olema tingimuste loomine, mis raskendaks salakaubavedu, rahvusvahelise kaitse menetluste kiirendamine ja lihtsustamine, relvade müügi keelustamine konfliktidega seotud riikidele ja liikumistele, mis on otseselt või kaudselt seotud rahvusvahelise terrorismiga.

Uue koostöö- ja arengumudeli rakendamine on vajalik selleks, et aidata kõiki riike Euroopa Liidus ja selle naabruskonnas, olenemata sellest, kas need riigid on kaubavoogude transiit- või lähteriigid.

Me usume ka, et EL peaks pidama läbirääkimisi arengumaadega vabatahtlike repatrieerimis- ja tagasivõtulepingute sõlmimise eesmärgil, et tagasisaatmise protseduurid muutuksid selgeks ja kiireks, tagades samal ajal turvalisuse, väärikuse ning põhiõiguste täielik austamise.

  1. Õiglane Euroopa: Reaalmajanduse soosimine ning finantsturu võimu vähendamine

Me peame taastama ja kinnitama reaalmajanduse tähtsust finantsvõimu üle ning kaitsma inimesi finantsturgude juhtiva mõju eest, vähendades eelkõige suurte rahvusvaheliste ettevõtete ja pankade mõju ja survet õigusaktide ja poliitika suhtes.

Reaalmajanduse stimuleerimise ja taasvõimendamise lahenduseks on tootmissüsteemi mootoriks oleva väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevdamine, vähendades järjekindlalt nende maksu- ja halduskoormust.

Avaliku sektori kaasamine teadus- ja arendustegevusse ning majanduskasvu ja tööpuuduse vastu võitlemisel on oluliste tegurite soodustamisel otsustava tähtsusega, eriti arvestades senist globaliseerumisest tulenevate mõjude kehva juhtimist majandusele ja tööturule ning majanduse kiirele arengule. Tehnoloogia hoogne areng, eelkõige robotiseerimine ja AI, ning kasvav vajadus jätkusuutlikkuse järele ebavõrdsuse suurenemise suunas.

Eri riikide majanduse erinevaid lähtepunkte ja majandustsükliga seotud muutujaid arvesse võttes on vajadus orgaanilise, homogeense ning püsiva arengu järele. Selle põhjal tuleks välja töötada majanduse juhtimise mudel mis arvestab nende erinevustega, eesmärgiga saavutada jätkusuutlik, tõeline ja õiglane lähenemine majandusele liikmesriikide vahel ning vähendada ebavõrdsust Euroopa kodanike seas.

Veelgi enam, selleks, et taaskäivitada depressioonis majandust, peame eurotsooni reformima ning kehtestama aluslepingutesse püsiva loobumisklausli, mille kohaselt riigid, kes veel eurotsoonis ei ole, pole ka kohustatud tahte vastaselt ühinema.

  1. Euroopa kõrge kvaliteet: „Made In“ kaitse ja kohaliku põllumajanduse arendamine

Usume kindlalt, et on vaja kaitsta “Made In” tooteid, riiklikke tippsaavutusi ja traditsioone, eriti põllumajandussektoris. Peame välja töötama uusi poliitikameetmeid, võttes arvesse väiketootjate vajadusi ning lühikeste tarneahelate kaitset, tarbijate tervist, mullastiku kaitset, bioloogilise tootmise tähtsust ning võitlust geneetiliselt muundatud kultuuride ja glüfosaadipõhiste pestitsiidide kasutamise vastu.

Me soovime luua uusi ning arendada olemasolevaid suhteid mitte ainult liikmesriikide valitsuste vahel, vaid erinevate geograafiliste piirkondade vahel üle kogu Euroopa. Ühendamise projektide edendamine võib kindlasti abiks olla, kuid see ei ole piisav, meil on vaja luua ka juhtorganid nende suhete tõhusaks haldamiseks.

  1. Usk meie tulevikku: programmide ja vahendite väljatöötamine noortele Euroopa kodanikele

Noored peavad olema Euroopa otsuste keskmes, kuna nemad on Euroopa tulevik. Noorte töötuse vastu võitlemine on seetõttu meie prioriteediks.

Me julgustame kultuurivahetust Euroopas elavate inimeste vahel, kuid rõhutame ka seda, kui tähtis on luua tingimused, mis võimaldavad noortel viibida ja töötada oma kodumaal, vältides kvalifitseeritud ja andekate noorte suurenevat äravoolu, mis mõjutab paljusid Euroopa riike.

Noored on majanduse mootoriks ja me peame suurendama nende potentsiaali, tugevdades selliseid kultuuriprogramme nagu Erasmus + või Loov Euroopa ning luues uusi projekte, mis hõlmavad ka teisi sektoreid, nagu sport, teadusuuringud ja innovatsioon.

Eelkõige peame sporti tervise parandamise ja sotsiaalse suhtluse arendamisel oluliseks elemendiks ning vajalikuks vahendiks Euroopa noorte kodanike integreerimise edendamisel. 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee