ELURIKKUSE ERAKONNA PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1.
„Elurikkuse erakond“  (edaspidi Erakond) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik poliitiline ühendus.

1.2.
Erakonna nimi on „Elurikkuse erakond“ja erakonna asukoht on Rõuge vald, Eesti.

1.3.
Erakond on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni osa.

1.4.
Erakonna eesmärk on:

1.4.1 toetada ja võimendada ärksate kodanike, kogukondade ja kodanikeühenduste häält avaliku elu korralduse sh riikliku poliitika kujundamisel ja elluviimisel;

1.4.2 anda erinevatel haldustasanditel väljundi ja võimenduse aktiivsete ühiskonnaliikmete algatus- ja isetegemisvõimele;

1.4.3. reageerida arukalt ja paindlikult nii maailmas kui kohalikes kogukondades aset leidvatele ühiskondlikele ja keskkonnaseisundi muutustele;

1.4.4. tegutseda järgmistel strateegilistel arengusuundadel:

a. maheda nutiriigi terviklahendus,
b. alt üles toimiv, lihtne ja tõhus riik,
c. mitmekülgne õppijakeskne haridusmudel, mis arvestab tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutustega,
d. kogukondade ja ühistegevuse Eesti,
e. kõikehõlmav julgeolek kõigis eluvaldkondades;

1.5.
Oma eesmärkide saavutamiseks viib erakond ellu järgmisi tegevusi:

1.5.1. loob võimalused erinevatel alustel organiseerunud kodanikele ja kogukondadele osaleda poliitika kujundamises ja teostamises ühistegevuse platvormi kaudu, mis tegutseb erakonnana seaduse mõttes;

1.5.2. kaasab parimat käepärast pädevust ja kogemust omavaid asjatundjaid erinevatest tegevusvaldkondadest;

1.5.3. pakub välja täiendavaid poliitilise tahte esindamise viise ning lahendusi osalus- ja otsedemokraatia laiendamiseks;

1.5.4. esinduskogude valimisel lähtub alati avatud nimekirjade põhimõttest.

1.6.
Erakonna tegevuse aluspõhimõteteks on:

1.6.1. osalus – probleemide püstitamine, lahenduste otsimine, algatused ja otsused tehakse „alt-üles” põhimõttel ;

1.6.2. lähimus – otsuseid tehakse madalaimal põhjendatud haldustasandil ja otsusest mõjutatud liikmetele võimalikult lähedal;

1.6.3. hajutatus – tegevus- ja otsustuskohad on hajutatud, moodustades võrgustiku;

1.6.4. alusväärtuste pidevus – sõnad, teod ja tegutsemise vahendid peavad sobima kokku ja tuginema samadele väärtustele;

1.6.5. avatus ja õppimine – õpib ja juurutab erakonnas iseorganiseerumisel ja usaldusel põhinevaid juhtimismeetodeid;

1.6.6. selgus ja läbipaistvus – otsustusprotsessid, otsused ja vastutus on arusaadavad.

1.7.
Erakonna aluspõhimõtted, eesmärgid ja nende saavutamiseks tehtavad tegevused on detailsemalt väljendatud Erakonna programmis.

2. ERAKONNA LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA ERAKONNAST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1.
Erakonna liikmeks võib astuda iga vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis, kes nõustub erakonna eesmärkidega ning on nõus järgima erakonna põhikirja.

2.2.
Erakonna liikmekandidaat peab esitama kirjaliku (sh digitaalselt allkirjastatud)  avalduse Juhatusele, mis hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3.
Kõik Erakonna liikmed saavad erakonnast välja astuda Juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.

2.4.
Erakonna Juhatus võib erakonnast välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab erakonna põhikirja eiravaks, erakonna eesmärkidele vastukäivaks või erakonna tegevust takistavaks. Enne väljaarvamise otsuse tegemist tuleb väljaarvamise põhjused fikseerida kirjalikult ja anda tutvumiseks. Vastuargumente on võimalik esitada viie päeva jooksul, pärast mida tehakse otsus kirjalikus vormis.

2.5.
Erakonna Juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Väljaarvataval on õigus taotleda otsuse ümbervaatamist Üldkoosolekul.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.
Erakonna liikmetel on õigus:

3.1.1. kuuluda ühte Piirkonda ja liituda ühe või mitme valdkondliku Toimkonnaga ning asutada valdkondlikke Toimkondi;

3.1.2. osaleda kõigil erakonna korraldatavatel sündmustel;

3.1.3. osaleda sõna- ja hääleõigusega Üldkoosolekul ja muudel hääletustel;

3.1.4. saada teavet erakonna tegevuse kohta;

3.1.5. astuda erakonnast välja;

3.1.6. olla valitud erakonna otsustuskogudesse ja juhtorganitesse.

3.2.
Erakonna liikmetel on kohustus:

3.2.1. tunnustada erakonna eesmärke ning järgida Erakonna tegevuses osalemisel põhikirja, Erakonna tegutsemise põhimõtteid ning Üldkoosoleku ja Juhatuse otsuseid;

3.2.2. aidata kaasa Erakonna programmiliste eesmärkide saavutamisele;

3.2.3. hoiduda Erakonna maine kahjustamisest.

4. ERAKONNA STRUKTUURIÜKSUSED

4.1.
Erakonna peamised struktuuriüksused on territoriaalsel põhimõttel moodustunud Piirkonnad ning valdkondliku ühishuvi ja tegevuse põhjal moodustunud Toimkonnad.

4.2.
Piirkond:

4.2.1. Piirkonnad on erakonna territoriaalsed üksused, mis langevad kokku Riigikogu valimisringkondadega. Piirkonnas on vähemalt 1 liige. Piirkonna tegevusest võivad sõnaõigusega osa võtta kõik Erakonna liikmed,  kuid hääleõigus on liikmel tema omal valikul ühes Piirkonnas, milles ta on erakonnale esitanud oma kontaktaadressi. Piirkonna tegevusest võivad otsustusõiguseta osa võtta ka Erakonna liikmeskonda mittekuuluvad isikud.

4.2.2. Piirkonna otsustuskord, juhtimisstruktuur, tegevuskava ja teemafookused on Piirkonna liikmete endi otsustada;

4.2.3. Kui Piirkonnas on vähemalt 5 liiget, siis otsustab Piirkond oma kandidaatide ringkonnanimekirja.

4.3.
Toimkond:

4.3.1. Valdkondlik Toimkond on teemapõhine.

4.3.2. Toimkonna saavad kokku kutsuda vähemalt viis Erakonna liiget. Toimkonna tegevusest võivad sõna- ja hääleõigusega osa võtta kõik Erakonna liikmed.  Toimkonna tegevusest võivad sõnaõigusega osa võtta ka Erakonna liikmeskonda mittekuuluvad isikud.

4.3.3. Toimkonna otsustuskord, juhtimisstruktuur, tegevuskava ja teemafookused on Toimkonna liikmete endi otsustada;

4.3.4. Toimkond saab teha Juhatusele ettepaneku Üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1.
Erakonna kõrgeimaks organiks on erakonna Üldkoosolek, kus igal erakonna liikmel on üks hääl.

5.2.
Üldkoosolek:

5.2.1. muudab vajadusel erakonna põhikirja;

5.2.2. kinnitab majandusaasta aruande;

5.2.3. kinnitab Erakonna eelarve;

5.2.4. valib ja kinnitab juhatuse liikmed ;

5.2.5. kuulab kord aastas ära Juhatuse tegevusaruanded;

5.2.6. otsustab Revisjonikomisjoni liikmete arvu ja määrab Revisjonikomisjoni liikmed;

5.2.7. kutsub vajadusel tagasi Juhatuse või Juhatuse liikme, samuti kõik muud erakonna valitavad organid või nende liikmed;

5.2.8. otsustab erakonna lõpetamise, liitumise või jagunemise;

5.2.9. kinnitab ringkonnanimekirjad;

5.2.10. koostab ja kinnitab üleriigilise nimekirja;

5.2.11. määrab Peaministrikandidaadi;

5.2.12. otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest on liikmetele ette teatatud vähemalt 7 päeva enne toimumist erakonna sisekommunikatsiooni kanalites ning sellest võtab osa vähemalt 10% erakonna liikmetest.

5.4.
Erakonna üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse Juhatuse poolt kokku, kui erakonna Juhatus leiab selle vajaliku olevat või kui vähemalt 1/10 erakonna liikmeist teeb selleks erakonna Juhatusele põhjendatud ettepaneku.

5.5.
Juhatus informeerib oma erakonna liikmeid vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

5.6.
Erakonna Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik erakonna liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Häält teisele isikule edasi anda ei saa.

5.7.
Juhtudel, milliste kohta erakonna põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse Üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest Erakonna liikmetest.

5.8.
Erakonna põhikirja muutmisel, valitavate esindajate või kogude tagasikutsumisel või erakonna lõpetamisel, liitumisel või jagunemisel loetakse Üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest Erakonna liikmetest. Põhikirjas ettenähtud Erakonna eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5.9.
Erakonna Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:

5.9.1. üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

5.9.2. üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.

5.10.
Protokollile kirjutab alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

5.11.
Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja.

6. JUHATUS

6.1.
Erakonna igapäevast tegevust juhib 3-5 liikmeline Juhatus.

6.2.
Juhatuse eesmärgiks on Erakonna organisatoorse töö korraldamine. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.2.1. erakonna igapäevategevuse seaduspärane korraldamine;

6.2.2. erakonna eelarve projekti koostamine, mis saadetakse üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks;

6.2.3. erakonna liikmete üle arvestuse pidamine;

6.2.4. erakonna tegevuskava ja eelarve koostamine;

6.2.5. raamatupidamise korraldamine ja majandusaasta aruande koostamine;

6.2.6. annetuse vastuvõtmise korra koostamine ja kinnitamine, selle järgimine annetuste vastuvõtmisel ja tehtud annetuste üle arvestuse pidamine;

6.2.7. tõstatatud probleemide lahendamiseks ajutiste töörühmade ellukutsumine, kaasates selleks vajadusel ka Erakonna liikmeskonda mittekuuluvaid inimesi;

6.2.8. erakonna vara kasutamise ja käsutamise korraldamine lähtuvalt seadusest, käesolevast põhikirjast, eelarvest ja Üldkoosoleku otsustest.

6.3.
Üldkoosolek valib Juhatuse liikmed Erakonna liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole Üldkoosoleku liikmetest.

6.4.
Juhatus valitakse üheks aastaks. Tagasi tohib valida maksimaalselt 2/3 eelmise juhatuse koosseisusu liikmetest. Üks Erakonna liige ei tohi olla juhatuses kauem kui kaks aastat järjest.

6.5.
Juhatus esindab erakonda kõigis õigustoimingutes ühiselt. Juhatus võib otsustada, et juhatuse liige või liikmed võivad esindada erakonda ka iseseisvalt konkreetses õigustoimingus või kõikides õigustoimingutes üldiselt. Selliste volituste ulatus määratakse juhatuse otsuses.

6.6.
Juhatuse liikme võib erakonna üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

6.7.
Juhatus valib enda seast esimehe.

6.8.
Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.

6.9.
Juhatuse otsused peavad olema ühehäälsed.

6.10.
Juhatuse koosoleku kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

6.11.
Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt erakonna palgalised töötajad.

7. PEAMINISTRI KANDIDAAT

7.1.
Üldkoosolek määrab Erakonna liikmete hulgast peaministrikandidaadi 6 kuuks.

7.2.
Sama Erakonna liige ei tohi olla peaministrikandidaat 2 perioodi järjest.

7.3.
Peaministrikandidaadi ülesandeks on olla läbirääkimiste delegatsiooni juht.

 

8. REVISJONIKOMISJON

8.1.
Erakonna Revisjonikomisjoni liikmed valitakse Üldkogu poolt kuni kaheks aastaks.

8.2.
Revisjonikomisjoni ülesanne on järelevalve teostamine Erakonna organite tegevuse üle, sh:

8.2.1. kontrollida Juhatuse tegevuse ja otsuste seaduspärasust;

8.2.2. kontrollide rahaliste vahendite, sh annetuste laekumise seaduspärasust;

8.2.3. kontrollida rahaliste vahendite ja varade kasutamise seaduspärasust ja vastavust Erakonna eesmärkidele;

8.2.4. jälgida Üldkoosoleku ja Juhatuse otsuste täitmist.

8.3.
Revisjonikomisjon informeerib tulemustest Üldkoosolekut vähemalt kord aastas.

8.4.
Revisjonikomisjoni liikmeteks ei tohi olla Juhatuse liikmed või Erakonna töötajad.

8.5.
Revisjonikomisjon valib endale Revisjonikomisjoni liikmete seast esimehe, kellel on õigus sõnaõigusega esineda Erakonna Üldkoosolekul ja Juhatuse koosolekutel.

8.6.
Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

 

9. MAJANDUSTEGEVUS

9.1.
Erakonna majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusaasta aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne erakonna Üldkoosolekut.

10. LIITUMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

10.1.
Erakonna liitumine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

10.2.
Erakonna likvideerijad on Juhatuse liikmed või Üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.3.
Erakonna liitumisel, jagunemisel või likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara erakonna Üldkoosoleku otsusega loodavale erakonnale, selle puudumisel teisele mittetulundusühingule.

Põhikiri on vastu võetud 14. novembril 2018

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee