Eesti uus lugu „NUTIKAS MAHERIIK EESTI”

Meie eesmärgiks on puhta ja elurikka looduse säilitamine ja taastamine Eestis. See tähendab kestlikku metsandust, rohelisi linnu, mahepõllundust, säästvat merendust, loodushoiu ja -kasutuse tasakaalu arvestamist . Muudame Eesti elamisväärseks nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele nutikalt ja energiasäästlikult üles ehitatud elukorralduse ning tervislikult mahedate eluviiside kaudu.

Eristume teistest erakondadest sellega, et meil ei tehta poliitikat ega otsuseid tagatubades, vaid kõik liikmed, kes soovivad otsustamisel osaleda, on alati kaasatud. Selleks on käivitatud 24/7 toimiv kodanikuplatvorm, kus iga liige saab avaldada arvamust ja anda oma poolt- või vastuhääl kõigis otsustamisele tulevates küsimustes.

Oleme ühiselt kokku leppinud, et aktsepteerime igaühe eriarvamusi, kuid meid kõiki koos ühendavad 5  põhimõtet:

1  ELURIKKUST HOIDEV JA TAASTAV MAJANDUS

Meie majandustegevus on suunatud looduse liigirikkuse kui inimkonna säilimiseks vajamineva olulisima vara hoidmisele ja taastamisele. Soovitavad vormid selleks on sinimajandus, ringmajandus, sotsiaalne ja elustiiliettevõtlus. Nii nagu igas elutegevuses, nii ka majanduses, eelistame tasakaaluprintsiipi – samas mahus kui võtad, anna ka tagasi.

Soodustame teadusmahuka ja innovaatilise uue majanduse arengut.  Usume, et kõik taibukad paindlikud mikro- ja väike-ettevõtted suurendavad Eesti toodete ja teenuste mitmekesisust, tootes parema tarbimisväärtusega kestvamaid tooteid.

Riiklike regulatsioonide ja maksupoliitikaga loome tingimused, et  Eesti mahepõllumajandus oleks paremas turuolukorras võrreldes keskkonda kurnava intensiivpõllumajandusega.

Korraldame ühistranspordi ning energeetika Eesti oludele vastavaks ja võimalikult keskkonnasäästlikuks.

2 KAASAEGNE JA RIKASTAV HARIDUS

Loome ja viime ellu uue paindliku haridusmudeli, mis arvestab üleilmsete ökoloogiliste, tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutustega ning uue põlvkonna vajadustega muutuvas ühiskonnas. Toetame koolide mitmekesisust (sealhulgas erakoole), suuremat autonoomiat ja avatust.

Haridussüsteemi arendame süsteemselt ja teaduspõhiselt. Seadused, õppekavad, järelvalve, välishindamine ja rahastamine peavad toimima ühtsete eesmärkide ja väärtuste nimel. Jälgime, et kaasava haridusmudeli elluviimine oleks tagatud ka piisava koguse finantsvahenditega.

Kuidas kasvada inimeseks, kes on tasakaalus ja tasakaalusuhtes ka ümbritsevate keskkondade ja kultuuridega, saab olema üldhariduses tähtsal kohal nii õppeainete, õpitulemuste, õppesisu kui ka tegevuste tasandil. Motiveeriva ja tõhusa õppetöö tagamiseks võimaldatakse õpilastele suuremat autonoomiat. Õppe-eesmärkidena saavad senisest suuremal määral esindatud loodus- ja keskkonnateadlikkus, kestliku arengu printsiibid, põliskultuur, loovus, probleemilahendusoskused ja innovatsioon.

Võtame tarvitusele meetmed, et ülikoolidega koostöös taastada huvi õpetajaameti vastu ja tagada õpetajate järelkasv.

Ühiskond muutub tänu tehnoloogia arengule järjest enam meeskonna- ja võrgustikutöö põhiseks. Seega liigume omaette ja võistlevalt mõtlemiselt ning tegutsemiselt hariduse vallas võrgustikepõhisele tegutsemisele kõigil haridus-, teadus- ja kunstiloome tasanditel.

Kaasame haridusmaastiku, eriti kohaliku koolielu kujundamisse kogukonnad, kes saavad otsustava rolli. Toetame elukestva õppe keskuste ja võrgustiku arengut.

3  ALT-ÜLES TOIMIV TÕHUS RIIK

Muudame riigisüsteemi lihtsamaks ja tõhusamaks, kus bürokraatia asemel toimib avatud ja ennastjuhtiv kodanikuühiskond. Suurendame kodaniku vastutust ja vähendame riigi rolli.

Kõige mõjusam ja otstarbekam viis ühiskonna toimimiseks on konkreetsete otsustamiste ja vastutuse viimine  tasandile, kus neid lahendusi igapäevaselt vajatakse. Loome eeldused, et kodanikud oleksid mõjudest ja alternatiividest informeeritud ja saaksid teha kaalutud otsuseid.

Muudame  igapäevaste elukorralduslike  otsuste planeerimist ja vastuvõtmist selliselt, et neis saaks kaasa lüüa kõik protsessidest mõjutatavad ka tegelikult , mitte vaid formaalselt.

Muudame valimisseadust selliselt, et Riigikogu valimistel saaks osaleda kodanike ja/või erakondade valimisliidud ning et kõik valimistel saadud mandaadid jagataks avatud nimekirjade põhimõttel.

4  KOGUKONDLIKKUS EHK HAJUS RIIK

Lähiümbruse elu- ja ettevõtluskeskkonda puudutavates otsustes  suurendame kohalike kogukondade õigusi. Kogukondades peab olema esmane otsustusõigus elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka näiteks riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel.

Eesti põliskogukondade ja pärandkultuuride hoidmine ning jõustamine tugevdab kogukondade toimetulekut ja toetab ühistegevuste keskset regionaalpoliitikat.

Kogukondlik otsustusmudel peab lähtuma elurikkuse ja elukeskkonna pikaajalisest säilimisest, sisaldades vajalikku selget vastutust ning järelevalvefunktsioone.

5  KÕIKEHÕLMAV JULGEOLEK JA KINDLUSTUNNE

Riigi laiapõhjaline julgeolek ning inimese, pere- ja kogukonna kindlustunne tugineb erinevate valdkondade harmoonilisele koostööle ja arengule. Lisaks otsesele riigikaitsele on äärmiselt tähtsad veel rahva tervis, sotsiaalne kaitstus, kultuuri kestmine,  vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolek. Aluspõhimõtteks on inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamine ning isikliku aktiivsuse soodustamine.

Soosime kogukondlikult tugevat hajutatud julgeolekut. See hõlmab ühist selget arusaama oma varadest ja väärtustest ning nende ühist kestlikku hoidmist üle põlvkondade, samuti kestlikku energia- ja toidutootmist kogu- ning perekondades kohapeal või lähikonnas, ühtlasi ühtehoidvust riigi- ja looduskaitses, lisaks üksteise abistamist ja toetamist tervise hoidmisel ning parandamisel.


 

LIITU MEIEGA
 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee