PRESSITEADE
06.02.19

Elurikkuse Erakond pöördus ERR-i kallutatuse asjus õiguskantsleri poole.

Elurikkuse Erakonna juhatus on teinud pöördumise Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise poole, et juhtida tähelepanu riiklikult rahastatava Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu otsusele (11.12.2018), mis seab ebavõrdsed tingimused vabariigi parlamendi valimistel kandideerivatele erakondadele, rikkudes seeläbi põhiseadust ja õiglaste valimiste tava oluliselt. Allpool lisatud pöördumise koopia.

Täna, 06.02, algusega kell 20.30, korraldab Elurikkuse Erakond ERR-i nõukogu poolt ebaõiglase kohtlemise teemast tõukunud protestiaktsiaktsiooni Tallinnas Rahvusringhäälingu maja ees (Gonsiori 27).

——

Õiguskantsler Ülle Madise
Õiguskantsleri Kantselei
Kohtu 8 15193 Tallinn
info@oiguskantsler.ee

01.02.2019

Diskrimineerimine Eesti Rahvusringhäälingu poolt.

Palume õiguskantslerilt abi, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) lõpetaks põhiseaduse rikkumise ja kohtleks võrdselt kõiki erakondi, kes valimisteks esitasid nimekirjad kõikide valimisringkondade kohta. Soovime, et ERR-i nõukogu (mille suurem osa koosneb Riigikogus olevate erakondade esindajatest) muudaks ära oma diskrimineeriva otsuse nr 5.1. (11.12.2018.a) ja ERR annaks ka Elurikkuse Erakonnale (ERE) samasugused võimalused kui antakse teistele üleriigilised nimekirjad esitanud erakondadele. Meie arvates ei vasta põhiseadusele ERR-i nõukogu otsus ja ERR-i töötajate käitumine, mille kohaselt ERR kohtleb ühte erakonda, kes esitas kõik nõuetele vastavad nimekirjad sarnaselt teistele erakondadele, erinevalt. Ometi eristab ERR erakondi selle järgi, kes esitasid nimekirjades kandidaate maksimaalsel lubatud arvul ja kes vähem kui ülempiir.

ERE esitas Riigikogu valimisteks nõuetekohased ringkonnanimekirjad kõigi ringkondade kohta ja üleriigilise nimekirja. Seega on ERE kandidaadid üles seatud kõikides valimisringkondades ning kõigil Eesti kodanikel, sõltumata nende elukohast, on võimalik hääletada ERE kandidaadi poolt. Riigikogu valimiste seadus sätestab piiri, millest rohkem ei tohi nimekirjades kandidaate olla, kuid kusagil pole märget selle kohta, et ülempiirist väiksem kandidaatide arv oleks mingil moel halvem.  Paraku ERR diskrimineerib meid ja ei anna ERE peaministrikandidaadile samasuguseid võimalusi kui antakse teistele erakondadele, olles meelevaldselt seadnud seaduses toodud kandidaatide ülempiiri mingiks kvalitatiivseks kriteeriumiks ja põhjendades ERE peaministrikandidaadile ebavõrdset kohtlemist sellega, et ERE ei ole esitanud kandidaate maksimaalsel lubatud arvul.

Riigikogu valimise seaduse järgi ei ole alust lahterdada nimekirjasid “täisnimekirjaks” ja “osaliseks nimekirjaks”, sest nõutavad on ringkonnanimekirjad ja üleriigiline nimekiri koos piiranguga, et kandidaatide arv ringkonnas võib ületada mandaatide arvu ringkonnas kuni kahe kandidaadi võrra. ERE nimekirjad vastavad seadusele ja on seega samaväärsed kõigi teiste erakondade nimekirjadega.

Oleme avalikkusele korduvalt ja ausalt selgitanud, et peamiseks põhjuseks, miks ERE-l ei ole nimekirjades kandidaate maksimaalselt lubatud arvul, on raha. Täisnimekirja puhul, millest on selge, et valdaval osal kandidaatidest ei ole isegi mitte teoreetilist võimalust mandaat saada, on kautsjon 62500 eurot ja see tuli tasuda enne nimekirjade esitamist. Erinevalt Riigikogus olevatest erakondadest ja Erakonnast Eestimaa Rohelised, ei ole ERE-l mingit riigieelarvelist toetust. Erinevalt erakonnast Eesti 200, alustasime me oma erakonna tegemist nii hilja, et meil on olnud väga vähe aega koguda annetusi. Seega on objektiivsetel põhjustel ERE eelarve palju väiksem võrreldes teiste erakondadega, kuid õigused peavad olema tagatud sõltumata rahast. Põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida tema varalise seisundi tõttu. Kui ERR ei kohtle Elurikkuse Erakonda samaväärselt teiste üleriigilised nimekirjad esitanud erakondadega, siis leiame, et sellega tekib lisaks § 12 rikkumisele riive ka põhiseaduse § 48 osas, sest vaatamata põhiseaduslikule võrdsele õigusele kuuluda erakonda, käsitleb ERR inimesi, kes on ühinenud Elurikkuse Erakonda, teisejärgulistena.

ERR-i kodulehel on avalikustatud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 11.12.2018.a otsusega nr 5.1. kinnitatud “Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal” [http://info.err.ee/l/avalikteave/valimistekajastamine]. Selles korras on muuhulgas kirjas:
2.1. /-/ Igas väitluses on esindatud erakonnad, kes on üles seadnud täisnimekirja (125 kandidaati).
2.2. Täisnimekirjade esinumbrite väitlus on 2. märtsil 2019 pikkusega 90 minutit.
3.1. /-/ Saates osalevad erakonnad, kes on välja pannud täisnimekirja./-/
3.2. /-/ Väitluses osalevad korraga kuni viie erakonna esindajad, neist kuni kolm täisnimekirjaga valimistel osalevast erakonnast ja kuni kaks osalise nimekirjaga valimistel osalevast erakonnast.

Vikerraadio saatejuht Arp Müller kirjutas meile 23.01.2019, et “…lisaks teemadebattidele toimuvad 19.02-22.02.2019 saated “Vastasseis”, kuhu palume osalema täisnimekirjaga Riigikogu valimistel osalevate erakondade peaministrikandidaadid.” (sõna “täisnimekirjaga” oli allajoonitud). Kui me juhtisime ajakirjaniku tähelepanu sellele, et nendepoolne suhtumine on ebavõrdne ERE suhtes, kel sarnaselt teiste erakondadega on üleriigiline nimekiri, saime 30.01.2019 kirjaliku vastuse, et “Vikerraadios ei ole plaanis peaministrikandidaatide debatti osalise nimekirjaga valimistel osalevatele erakondadele”. Meie märkuse kohta, et ERR kohtleb ERE-t ebaõiglaselt, soovitas Arp Müller meil pöörduda Rahvusringhäälingu nõukogu poole.

Peame ERR-i ülalviidatud seisukohti diskrimineerimiseks, sest riigikogu valimise seaduses ei ole mõisteid “täisnimekiri” ega “osaline nimekiri” ning võrdselt tuleb kohelda kõiki erakondi, kes on esitanud kõik nõutavad ringkonnanimekirjad ja üldnimekirja vastavalt kehtivale seadusele.

Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/

Heli Piisang,
Artur Talvik,
Lauri Tõnspoeg,
Rainer Kuuba,
Toomas Trapido
Elurikkuse Erakonna juhatuse liikmed

Jaga seda elurikkust ka teistega!