Mihkel Kangur: mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal

 

Keskkonnal ei ole probleeme, inimkonnal on.

Mihkel Kangur:

Roheline temaatika on kõigi erakondade lähenevate valimiste programmides sees ja kahtlemata väidavad kõik, et just neil on olemas unikaalne kompetents, kuidas päästa Eesti ökokatastroofist.

Elurikkuse Erakonda eristab ülejäänud erakondadest teadmine, et keskkonnaprobleemid on sotsiaalsete protsesside ja suhete tagajärg. Mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal. Me teame, et keskenduda tuleb kogukondadele – ühiskonna uue, õigemini unustatud vana struktuuri kujundamisele.

Esiteks on loodusressursside hankimine seotud üldjuhul ühisvara kvaliteedi langusega, millest kõige enam kannatavad just kohalikud kogukonnad. Kõige ekstreemsemalt näeme seda Ida-Virumaal, kus kogu Eestile energiat tootev tööstus hävitab kohalikku loodust, samas keskkonnatasudest laekuvatest summadest liigub samasse piirkonda tagasi vaid väikene osa. Ida-Virumaa elanike tervis on sealse tööstuse tõttu aga kehvem ja nende elu lühem.

Analoogseid kohalike kogukondade ühisvara väärtuse vähendamise ilminguid näeme mujalgi, koos metsade raiumisega, kaevandustega, põllumajanduses kasutatavate mürkidega jne.

Kõik ühisvara kvaliteedi vähendamisega seotud tegevused toovad endaga kaasa ebavõrdsuse suurenemist, vaesust jne. Tänapäeval on olemas majandusmudelid, mis selliseid olukordi aitaks vältida, luues küllust kohalikule kogukonnale, tagades majandusliku toimetuleku elanikele ning ökosüsteemide taastamise, mitte vähem hävitamise.

Selliste majanduste ning kogukondadest lähtuva ühiskonnastruktuuri kasutuselevõtt nõuab teistsuguseid, kogukondlikkusele ja keskkondlikkusele orienteeritud maksumudeleid ja eelarvepoliitikat, see vajab muudatusi haridussüsteemis, mis peab jõustama inimesi võtma ise vastutust enda ja oma kogukonna heaolu tagamiseks. Selline lähenemine tagab meie laiapõhjalise julgeoleku.

Uute, keskkonna hüvesid arvestavate majandusmudelite käivitamise vastu töötab aga meie praegune parteide keskne riigijuhtimise mudel, mis kätkeb endas ühisvara pealt teenimise võimalust.

Seetõttu oleme saanud vaidlused RailBaltica trassikoridori valiku üle, EstFor tehase kohaotsingud, inimeste tegelikke liikumisvajadusi mittearvestava “tasuta” ühistranspordi, jätkuva põlevkivitööstuse, metsa laastavad lageraied jne. Me peame siinkohal rääkima parteide heakskiidul toimuvast Eesti enesekoloniseerimisest, mille käigus soovitakse muuta Eesti toorainemaaks, kuigi me oleme selleks liiga väike.

Probleeme ei saa lahendada sama tegutsemismustriga, mis on probleeme põhjustanud. Kui praegune valitsemismudel ja toiduahelate võrgustik on loonud meile ebavõrdse ja keskkonda hävitava sotsiaalmajandusliku süsteemi, siis ei saa seda olukorda lahendada selle sama süsteemi kaudu.

Elurikkuse Erakond töötab välja uutmoodi struktuuriga riiki, mis võimaldab kasutada keskkonda säästvat ning taastavat majandust ja koondab elanikud teineteist julgestavasse kogukondlikku ühiskonda. Tahame luua uutmoodi nutikat ja mahedat Eestit.

Kuna meie missiooniks on uus Suur Lugu ökoriik Eestist, mitte olemasoleva riigi veidi rohelisemaks muutmine, ei saa me poolel teel asuda kõigi kutsujatega ühinema. Küll aga on meie uks omakorda lahti neile, kes soovivad parteisüsteemivabas valimisliidus uutmoodi riiki välja töötada.

 


 ‘
LIITU MEIEGA

Puhas toit

elurikkuse erakond puhas toit

 

elurikkuse erakond puhas toit

Kui Sulle meeldib puhas toit, siis liitu Elurikkuse Erakonnaga.

Meist kõigist sõltub põllumajanduse, toidutootmise ja Eesti tulevik. Eesti toit on hinnatud  – meie tähtsaim missioon on katta eestlaste toidulaud kodumaise toorainega ja hoida elus esivanemate pärandit, et karjamaalt jõuaks taldrikule täisväärtuslik, tervislik ja puhas toit.

Meie toidulaua säilitamine ei ole ainult Eesti riigi kohustus, see on ka meie privileeg ja auasi.

 

 

Kui Sa oled nõus, et meie lastel on õigus mürgivabale toidule;
Kui Sa oled nõus, et maainimestel on õigus glüfosaadivabale kaevuveele;
Kui Sa oled nõus, et mesilased võiksid lennelda igale õiele;
Kui Sa tahad, et Eestimaa lehmad pääseksid taaskord karjamaale;
Kui Sulle on tähtis, et meie mullad ja mehed oleksid loomulikult viljakad – 

Siis on Elurikkuse Erakond just Sinu jaoks

Airi Hallik-Konnula

 


 ‘
LIITU MEIEGA

Puhas vesi

elurikkuse erakond puhas vesi

 

elurikkuse erakond puhas vesi

Kui Sulle meeldib puhas vesi, siis liitu Elurikkuse Erakonnaga.

Vee kvaliteedi hoidmine ja parandamine on meie üks peamisi prioriteete.
Aastate jooksul on paljud Euroopa jõed, ojad, järved ja rannikuveed saastunud ning meie vooluveekogude muutumine on mõjutanud veeökosüsteeme.

Seepärast võtab Elurikkuse Erakond kasutusele  meetmeid, mille eesmärk on aidata taastada veekogude looduslikku seisundit  ja hoida Eestimaa veekogud puhtana.

Vesi on meie üks olulisemaid loodusvarasid ja ilma veeta ei saaks olla ka elu.
Puhta vee olemasolust sõltub vähemal või suuremal määral kõigi elusorganismide elutegevus. Olenemata sellest, et vett loetakse taastuvaks maavaraks, tuleb vett kasutada äärmiselt otstarbekalt ning hoida ära vee reostus inimtegevuse tagajärjel.

Kui Sina tahad, et Eesti vesi  jääks puhtaks, siis liitu meiega.

 


 ‘
LIITU MEIEGA

Puhas õhk

elurikkuse erakond puhas õhk

 

elurikkuse erakond puhas õhk

Kui Sulle meeldib puhas õhk, siis liitu Elurikkuse Erakonnaga.

Enamikes Euroopa riikides peavad inimesed hingama saastunud õhku. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti välisõhu kvaliteet väga hea.

Peamiseks linnaõhu probleemiks võib pidada peeneid osakesi, mille negatiivne
mõju inimtervisele on kogu maailmas viimastel aastatel järjest rohkem tähelepanu all. Kõige kahjulikum saasteaine, mida nimetatakse eriti peeneteks osakesteks, põhjustas 2014. aastal hinnanguliselt 400 000 eurooplase enneaegse surma.

Puhas õhk.

Kui kaua suudad sa hinge kinni hoida? Minuti või rohkem? Miks inimene saab alles siis aru, et õhku tuleb puhtana hoida, kui päike enam maale ei paista ja gaasimask peab liikudes peas olema?!  Hiinas nii kohati on ja nemad on teinud nüüd kannapöörde ning kehtestanud kõige karmimad meetmed keskkonna hoiuks.

Kas me peame ilmtingimata samasse punkti jõudma, et me saaksime aru, et puhas õhk on meile eluks vajalikum kui natuke rohkem raha? Või õpime teiste vigadest ja teeme kohe paremini?

Kui Sina tahad, et Eesti õhk jääks puhtaks, siis liitu meiega.

Lauri Tõnspoeg

 


 ‘
LIITU MEIEGA

Laastamata mets

elurikkuse erakond laastamata mets liitu erakonnaga

 

elurikkuse erakond laastamata mets liitu erakonnaga

Kui Sulle meeldib elurikas mets, siis liitu Elurikkuse Erakonnaga.

Eesti metsad on meie rikkus. Kui lagastame oma rikkust samas tempos kui praegu, siis vähem kui poole sajandi pärast laiuvad Eestis täiskasvanud metsade asemel raiesmikud, võsa ja noored liigivaesed puistud. 

Metsarikkus on Eestis elamisel üks põhilisi väärtusi. Mets ei ole ainult puud ega puit. Mets on täis elu ning seda kõige erinevamates vormides. Metsale ei ole inimest vaja, kuid tark inimene oskab metsaga koos elada nii, et inimene saab rikkamaks ja mets püsib rikas.

Metsandus ja puupõllumajandus on eri asjad. Metsast saab tulu mitut moodi ja üksnes raiutud puidukogustele keskendujad majandavad kogu riigi vaesemaks. 

Meie, Eestlased, oleme metsarahvas. 

Kui tahad, et Eesti metsad ei muutuks liigivaesteks, et metsadest saaks tulu erineval moel ja pidevalt ning et ka Sinu lapsed saaks elada koos elurikaste metsadega, siis tule ja aita teha riigis mõistlikke otsuseid.

Rainer Kuuba


 ‘
LIITU MEIEGA